Artikel 1 – Definities

1.1 Femke de Grijs Training & Coaching: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Femke de Grijs Training & Coaching” het bedrijf van Femke de Grijs.

1.2 Afnemer: De (rechts)persoon met wie Femke de Grijs Training & Coaching een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Digitaal informatieproduct: Het door Femke de Grijs Training & Coaching te verlenen online product zoals beschreven op www.femkedegrijs.com waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het digitale informatieproduct (verder te noemen: online product).

1.4 Evenement
De publieke of besloten georganiseerde gebeurtenis zoals, maar niet uitsluitend, voordrachten, energetische afstemmingingen, energetische activaties, blessings en healings.

1.5 Ticket(s)
Het recht op toegang tot een Evenement c.q. Bijeenkomst, dat wel of niet op een drager is vastgelegd en online en/of op afstand (zonder materiële drager/techniek) plaatsvindt.

1.6 Overig(e) Product(en)
Producten anders dan Tickets en Digitale informatieproducten bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot producten die duidelijk persoonlijk zijn, bijvoorbeeld op maat gemaakte Inspiratieboodschappen.

1.7 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Femke de Grijs Training & Coaching en Afnemer op grond waarvan Femke de Grijs Training & Coaching aan de Afnemer Diensten verleent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Femke de Grijs Training & Coaching en op alle met Femke de Grijs Training & Coaching gesloten overeenkomsten.

2.2 Femke de Grijs Training & Coaching is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.3 Indien Afnemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Femke de Grijs Training & Coaching tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Femke de Grijs Training & Coaching en Afnemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website www.femkedegrijs.com. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Afnemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.2 Femke de Grijs Training & Coaching heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Afnemer te weigeren.

Artikel 4 – Licentie

4.1 Femke de Grijs Training & Coaching verleent aan Afnemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het online product. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het online product is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is de Afnemer niet toegestaan om het deelnamerecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

Artikel 5 – Rechten en plichten Femke de Grijs Training & Coaching

5.1 Femke de Grijs Training & Coaching spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

5.2 Femke de Grijs Training & Coaching behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten, online producten en het Systeem. Femke de Grijs Training & Coaching zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten, online producten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

5.3 Femke de Grijs Training & Coaching verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Afnemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Femke de Grijs Training & Coaching. Tenzij de Afnemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Afnemer gedurende de looptijd deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 6 – Rechten en plichten Afnemer

6.1 Afnemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de Diensten een online product te gebruiken .

6.2 Afnemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

6.3 De Afnemer zal zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam en (een deel van) de Diensten aan derden. De Afnemer zal zijn Gebruikersnaam en bijbehorende inlog-gegevens strikt persoonlijk en geheim houden.

6.4 Afnemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Afnemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Afnemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de website https://femkedegrijs.com/contact/ door te geven. Na een geslaagde betaling krijgt Afnemer:

 • Als dit zijn/haar eerste bestelling bij Femke de Grijs Training & Coaching is via zijn/haar e-mail adres inloggegevens toegestuurd. Heeft de Afnemer binnen 1 uur niets ontvangen? Dan dient deze eerst even in zijn/haar spam map te kijken. Zit daar ook niets in? Afnemer dient dan een e-mail naar info@femkedegrijs.com te sturen.
 • Als hij/zij al eerder iets bij Femke de Grijs Training & Coaching heeft besteld géén nieuwe inloggegevens. Afnemer kan inloggen met zijn/haar eerder gekregen inloggegevens en heeft direct toegang tot zijn/haar nieuwe aankoop. Mocht Afnemer deze gegevens niet meer weten, dan kan deze e-mailen naar info@femkedegrijs.com

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht digitale informatieproducten; Onderzoeksplicht Afnemer

7.1 De Afnemer dient het geleverde online product meteen na activering nauwkeurig te keuren; het betreft een downloadbaar digitaal product in de zin van 6:230p sub g BW. Behoudens de mogelijkheid te ontbinden binnen 14 (veertien) dagen verklaart de Afnemer ermee bekend dat het afgenomen digitale product leidt of kan leiden tot levering gedurende een bepaalde periode maar de ontbindingsperiode dan enkel geldt vanaf de dag van afname van het eerst afgenomen digitale product in de zin van 6:230o lid 1 sub b-4 BW.

Femke de Grijs Training & Coaching wil graag dat de Afnemer meer dan tevreden is over de inhoud van het aangeschafte online product. Als dit online product niet aan de verwachtingen van de Afnemer voldoet en wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit middels het modelformulier (Bijlage I) aan Femke de Grijs Training & Coaching te laten weten binnen14 (veertien) dagen na aanschaf. Femke de Grijs Training & Coaching geeft de Afnemer dan een tegoedbon ter waarde van 100% van dit online product, als Afnemer dat ook wenst. Deze tegoedbon kan de Afnemer binnen 12 maanden gebruiken voor een ander product dat Femke de Grijs Training & Coaching aanbiedt op de site www.femkedegrijs.com, deze vindt de Afnemer onder het kopje ‘Hulp’.

7.2 De Afnemer kan direct met het online product aan de slag. De Afnemer klikt daarvoor op ‘betalen’; na een geslaagde betaling ontvangt de Afnemer het online product meteen. Afnemer gaat ermee akkoord en stemt er nadrukkelijk mee in dat Afnemer afstand doet van zijn/haar recht van ontbinding behoudens de wettelijke termijn van veertien dagen. Annulering/opzegging van een online product is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst behoudens genoemde minimale wettelijke termijn.

7.3 Voor het online product ‘Jaartraject Van vermoeid naar een leven waarin jij bloeit!’ en het online product ‘Online Training Floreer in je werk als hoogsensitieve vrouw’ geldt deze uitzondering: er is een 14 dagen niet goed, 100% geld terug garantie van toepassing t/m de inleiding van maand 1. De Afnemer dient het geleverde online product meteen na activering nauwkeurig te keuren; het betreft een downloadbaar digitaal product in de zin van 6:230p sub g BW.

Behoudens de mogelijkheid te ontbinden binnen veertien dagen verklaart de Afnemer:

 • ermee bekend dat het afgenomen digitale product leidt of kan leiden tot levering gedurende een bepaalde periode maar de ontbindingsperiode dan enkel geldt vanaf de dag van afname van het eerst afgenomen digitale product in de zin van 6:230o lid 1 sub b-4 BW.
 • niet verder te zijn dan de inleiding van maand 1. Afnemer gaat ermee akkoord en stemt er nadrukkelijk mee in dat hij/zij na de inleiding van maand 1 geen aanspraak meer kan maken op restitutie van zijn/haar geld.
 • akkoord te gaan en er nadrukkelijk mee in te stemmen dat hij/zij afstand doet van zijn/haar recht van ontbinding behoudens de wettelijke termijn van veertien dagen.

Als dit product niet aan de Afnemers verwachtingen voldoet en wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit t/m de lesstof ‘inleiding maand 1’ middels het modelformulier (Bijlage I) aan Femke de Grijs Training & Coaching te laten weten binnen 14 dagen na aanschaf.

De Afnemer kan direct met het online product aan de slag. De Afnemer klikt daarvoor op ‘betalen’; na een geslaagde betaling ontvangt de Afnemer het online product meteen. Annulering/opzegging van dit online product is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst behoudens genoemde minimale wettelijke termijn en na de inleiding van maand 1.

7.4 Voor het online product ‘Online Introductieworkshop Bescherm jezelf als HSP’ geldt deze uitzondering: er is een 14 dagen niet goed, 100% geld terug garantie van toepassing t/m de eerste les ‘Leerdoelen’. De Afnemer dient het geleverde online product meteen na activering nauwkeurig te keuren; het betreft een downloadbaar digitaal product in de zin van 6:230p sub g BW.

Behoudens de mogelijkheid te ontbinden binnen veertien dagen verklaart de Afnemer:

 • ermee bekend dat het afgenomen digitale product leidt of kan leiden tot levering gedurende een bepaalde periode maar de ontbindingsperiode dan enkel geldt vanaf de dag van afname van het eerst afgenomen digitale product in de zin van 6:230o lid 1 sub b-4 BW.
 • niet verder te zijn dan de eerste les ‘Leerdoelen’. Afnemer gaat ermee akkoord en stemt er nadrukkelijk mee in dat hij/zij na de de eerste les ‘Leerdoelen’ geen aanspraak meer kan maken op restitutie van zijn/haar geld.
 • akkoord te gaan en er nadrukkelijk mee in te stemmen dat hij/zij afstand doet van zijn/haar recht van ontbinding behoudens de wettelijke termijn van veertien dagen.

Als dit product niet aan de Afnemers verwachtingen voldoet en wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit t/m de lesstof ‘Leerdoelen’ middels het modelformulier (Bijlage I) aan Femke de Grijs Training & Coaching te laten weten binnen 14 dagen na aanschaf.

De Afnemer kan direct met het online product aan de slag. De Afnemer klikt daarvoor op ‘betalen’; na een geslaagde betaling ontvangt de Afnemer het online product meteen. Annulering/opzegging van dit online product is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst behoudens genoemde minimale wettelijke termijn en na de eerste les ‘Leerdoelen’.

7.5 Voor het online product ‘Helende dromencursus voor hoogsensitieve vrouwen’ geldt deze uitzondering: er is een 14 dagen niet goed, 100% geld terug garantie van toepassing t/m de eerste les ‘Handleiding’. De Afnemer dient het geleverde online product meteen na activering nauwkeurig te keuren; het betreft een downloadbaar digitaal product in de zin van 6:230p sub g BW.

Behoudens de mogelijkheid te ontbinden binnen veertien dagen verklaart de Afnemer:

 • ermee bekend dat het afgenomen digitale product leidt of kan leiden tot levering gedurende een bepaalde periode maar de ontbindingsperiode dan enkel geldt vanaf de dag van afname van het eerst afgenomen digitale product in de zin van 6:230o lid 1 sub b-4 BW.
 • niet verder te zijn dan de eerste les ‘Handleiding’. Afnemer gaat ermee akkoord en stemt er nadrukkelijk mee in dat hij/zij na de de eerste les ‘Handleiding’ geen aanspraak meer kan maken op restitutie van zijn/haar geld.
 • akkoord te gaan en er nadrukkelijk mee in te stemmen dat hij/zij afstand doet van zijn/haar recht van ontbinding behoudens de wettelijke termijn van veertien dagen.

Als dit product niet aan de Afnemers verwachtingen voldoet en wanneer de Afnemer gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit t/m de lesstof ‘Handleiding’ middels het modelformulier (Bijlage I) aan Femke de Grijs Training & Coaching te laten weten binnen 14 dagen na aanschaf.

De Afnemer kan direct met het online product aan de slag. De Afnemer klikt daarvoor op ‘betalen’; na een geslaagde betaling ontvangt de Afnemer het online product meteen. Annulering/opzegging van dit online product is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst behoudens genoemde minimale wettelijke termijn en na de eerste les ‘Handleiding’.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht Evenementen, Overige Producten; Onderzoeksplicht Afnemer

Het herroepingsrecht is op grond van artikel 6:230p (onderdeel e. en f. 1°.) van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uitgesloten op de verkoop van Tickets en Overige Producten. Dit betekent dat de Afnemer geen bedenktijd van 14 dagen toekomt om de Bestelling kosteloos te annuleren/retourneren. Dit geldt voor Tickets, en voor Overige Producten, waarbij er door Femke de Grijs Training & Coaching rekening moet worden gehouden met een bepaalde capaciteit en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, en indien in de overeenkomst tussen Afnemer en Femke de Grijs Training & Coaching een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, waaronder, maar niet uitsluitend een energetische afstemming, energetische activatie, blessing, healing en inspiratieboodschap. Mocht de Afnemer (onverhoopt) verhinderd zijn voor een Evenement (zoals de afstemming, activatie, blessing, healing en dergelijke) of het de Afnemer onverhoopt technisch gezien niet lukken om online de tips te bekijken om het optimale uit het Evenement/Overige Producten te halen en dit zijn begonnen, dan krijgt de Afnemer dit Evenement (zoals een energetische afstemming, energetische activatie blessing, healing en dergelijke) op afstand in stilte (zonder internetverbinding) geleverd en Overige Producten (zoals een Inspiratieboodschap) per e-mail toegestuurd. Om deze reden is een restitutie niet mogelijk. Bestellingen die buiten de voorgaande doelomschrijving vallen zijn het onderwerp van de voorwaarden van Femke. Indien mogelijk kunnen wijzigingen met betrekking tot de Bestelling via de klantenservice van Femke de Grijs Training & Coaching per e-mail (info@femkedegrijs.com) worden aangevraagd. Femke de Grijs Training & Coaching kan het verzoek weigeren of accepteren, waarbij er mogelijk extra kosten gerekend kunnen worden.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, en met betrekking tot alles wat Femke de Grijs Training & Coaching ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen teksten, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Femke de Grijs Training & Coaching.

8.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

8.3 Het is de Afnemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

Niets uit het Evenement, online product of Overige Product mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, worden gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld in bedrijfsactiviteiten zoals cursussen, workshops of consulten) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Femke de Grijs Training & Coaching.

8.4 Afnemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

8.5 Femke de Grijs Training & Coaching is verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

9.1 De Afnemer dient bij klachten ook een arts raad te plegen. De begeleiding van Femke de Grijs Training & Coaching kan reguliere zorg niet vervangen. De begeleiding van Femke de Grijs Training & Coaching moet worden gezien als een aanvulling op de reguliere zorg en kan uitkomst bieden in gevallen waar reguliere zorg vastloopt.

9.2 Femke de Grijs Training & Coaching is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

Artikel 11 – Overmacht

10.1 Femke de Grijs Training & Coaching is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Femke de Grijs Training & Coaching
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Afnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Femke de Grijs Training & Coaching onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Femke de Grijs Training & Coaching afhankelijk is

10.2 Wanneer de overmacht-situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Femke de Grijs Training & Coaching tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

10.3 Indien Femke de Grijs Training & Coaching door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 12 – Advisering

11.1 Alle door Femke de Grijs Training & Coaching gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Femke de Grijs Training & Coaching verstrekte mededelingen worden door Femke de Grijs Training & Coaching verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Femke de Grijs Training & Coaching verleent daarbij geen enkele garantie.

11.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Femke de Grijs Training & Coaching is Femke de Grijs Training & Coaching niet aansprakelijk. Afnemer vrijwaart Femke de Grijs Training & Coaching tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 13 – Privacy

12.1 Femke de Grijs Training & Coaching respecteert de privacy van Afnemer. Femke de Grijs Training & Coaching zal de persoonsgegevens van de Afnemer verwerken met de geldende privacyregelgeving en met Privacyverklaring die op de website van Femke de Grijs te vinden is via https://femkedegrijs.com/privacy/ zodat er kan worden deelgenomen aan het online product. Femke de Grijs Training & Coaching zal in geen geval Afnemers-gegevens aan derden verstrekken. Afnemer stemt in met deze verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

13.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

13.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Bijlage I: Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Klik hier om de Algemene Voorwaarden en Bijlage I te downloaden. Dit is een PDF-bestand. Je kunt PDF’s (en de Algemene Voorwaarden en Bijlage I) bekijken via Adobe Acrobat Reader, door dit programma eenmalig gratis te downloaden via Adobe.

Scroll naar boven